توضیحات مهمبه اطلاع آن دسته از عزیزان که مقالات خودرا برای چاپ درمجله آماده سازی وارسال نموده اند میرساند برخی مقالات به علت تغییر مجله وهمچنین بازگردانده شدن توسط مجله به علت مشکلات ترجمه و ویرایش وزمان بر بودن اعمال تغییرات بر روی انها باکمی تاخیر به چاپ میرسند لذا طبق اعلام قبلی  کلیه مقالات این بخش نیزنهایتا تا15مرداد آنلاین خواهند شد
همچنین پیرو پرسش های مکرر نویسندگان به اطلاع میرساند ثبت نام نهایی برای چاپ درمجلات منوط به بررسی مشخصات واعتبارمجلات توسط شخص نویسنده وتایید آن وارسال فرم تعهد، بارگذاری مقاله ترجمه شده درپنل کاربری،انتخاب مجله مدنظر و واریز هزینه هاخواهد بودودر صورت عدم انجام هریک از موارد مذکور ثبت نام ناقص بوده ودبیرخانه هیچ مسئولیتی در این زمینه بر عهده نخواهد داشت همچنین بعدازتاریخ های چاپ ونمایه مقالات نیزهرنوع تغییری دراعتبارمجلات هیچ مسئولیتی را متوجه دبیرخانه نخواهدنمودپژوهشگران ارجمند به منظور ثبت درخواست چاپ مقالات حتما پس از بررسی مشخصات مجلات باهماهنگی واحدهای پژوهشی دانشگاه خود وثبت درخواست فرم تعهد را ازاین بخش دریافت وپس از تکمیل به ایمیل همایش ارسال فرمایند.ارسال این فرم به معنی بررسی کامل مشخصات واعتبار مجلات بوده ودرصورت عدم بررسی وارسال فرم مربوطه هیچ مسئولیتی متوجه دبیرخانه نخواهد بود.مهلت ثبت نام برای چاپ مقالات تنهاتا30خرداد ماه خواهد بودپست الکترونیک:   info@uusd.ir

کدهای رهگیری بسته های ارسال شده:


بخش اول                                                          


بخش دومبخش سومبخش چهارم
ام حوزه وزارتی ونیز تصویب شورای راهبردی همایش باعنایت به ابلاغ صورتگرفته درخصوص تغییر

 
 
تاریخ برگزاری همایش ونیز توجه به درخواست های موجود از جانب پژوهشگران گرامی، تاریخ برگزاری همایش از 7اسفند ماه به 21 اسفندماه1393در محل وزارت راه وشهرسا
زی تغییر یافت.

2-کلیه هزینه های احتمالی درخصوص لغو بلیط و یا تغییر تاریخ آن که متوجه شرکت کنندگان میگردد وتفاوت هزینه عودت یا جابه جایی ،با ارائه مدرک معتبر توسط دبیرخانه تامین خواهد شد.
3-آن دسته از پژوهشگران عزیز که موفق به ثبت نام نهایی وپرداخت هزینه های خودتا تاریخ 24بهمن ماه نشده بودند امکان پرداخت هزینه ها ونهایی نمودن ثبت نام خود را تا تاریخ 7اسفند ماه خواهند داشت.

ت نویسندگان ارسال خواهدشد.آن دسته از عزیزان که نیازبه گواهی برای ارائه به دانشگاه خود دارند می توانند گواهی را تا زمان رسیدن نسخه چاپی در ایمیل خود دریافت وبه واحد دانشگاه متبوع ارائه نمایند.
 
 

محل برگزاری کنفرانس                رعایت اخلاق علمی وحرفه ای در نگارش مقالات
محل برگزاری کنفرانس
برگزاری اولین کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار در وزارت راه وشهرسازی
1393/11/09 ادامه مطلب


رعایت اخلاق علمی وحرفه ای در نگارش مقالات
باعنایت به حضور اساتید برجسته وارزشمند کشور وحمایت رسمی نهادهای مختلف علمی واجرایی معتبر وجایگاه بسیار مهم جامعه متعهد علمی دانشگاهی کشور،رعایت اخلاق حرفه ای واصول اولیه علمی از الزامات تهیه وارسال آثار علمی پژوهشی می باشد
1393/08/10 ادامه مطلب


اعطای گواهینامه بین المللی یورو به متقاضیان
به منظور ارج نهادن به اعتماد پژوهشگران و شرکت کنندگان عزیز ، دبیرخانه کنفرانس اقدام به تهیه و ارسالگواهینامه بین المللی Euro Science Certificate ت از کشور انگلستان خواهد نمود.
1393/06/29 ادامه مطلبمهلت ارسال اصل کامل مقاله
1393/10/30

1393/11/20

اعلام نتایج داوری : 
1393/11/05

  همزمان با ارسال مقالات تا22بهمن ماه
مهلت ثبت نام درهمایش
1393/11/10

1393/12/07


برگزاری همایش
بیست ویکم اسفندماه 1393
تهران،وزارت راه وشهرسازی
آدرس:
ميدان آرژانتين، ابتداي بلوار آفريقا، وزارت راه وشهرسازي، ساختمان شهيد دادمان

7


تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان وحامیان